IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. amb domicili social situat al C / MARINA, 301-303 LOCAL DRET. 08025 - BARCELONA i el seu CIF és B66913161.

CONDICIONS D'ÚS

Mitjançant la web www.imatgen.com es facilita l'accés al Portal web per oferir als usuaris l'accés general a la informació, activitats, productes i serveis que l'esmentada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'acceptació del present Avís Legal. Per això, INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. recomana a l'Usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al Lloc web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions; i respondrà davant INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi responsabilitat. INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment , per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d'ús exposades en aquest Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l'Usuari a través de l'enviament d'un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. De manera expressa, l'Usuari queda informat que els mateixos seran incorporades a fitxers existents en INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. i que té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquest, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça de INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, SL, en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar . Mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic per part de l'Usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. adoptarà les mesures necessàries per evitar l'alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, en nom del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos.

De la mateixa manera, INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. queda autoritzada per enviar a l'Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'Usuari ens presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà.

RESPONSABILITAT

INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d'Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent l'Usuari l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. o no publicada amb el seu nom. INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, SL, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran per causes de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de

INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, SL, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'Usuari a causa de la seva navegació en el Lloc web, o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.

INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. no es fa responsable de la veracitat, falta d'utilitat o adequació per a un ús específic d'aquest lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l'exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l'assessorament que en tot cas s'ha d'obtenir directament de professionals competents.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats del domicili fiscal de INSTITUT MEDIC D'ATENCIO TECNOLÒGICA PER LA GENT, S.L. (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.